Juhtimissüsteem

TPJ Inseneribüroo Osaühingu juhtpõhimõtete aluseks on:

 • Eesti Vabariigis kehtivate õigus ja muude nõuete täitmine;
  • Standardite ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 ja EVS ISO 45001:2018 nõuete järgimine ja pidev täiustamine.

TPJ Inseneribüroo Osaühingu kvaliteedialane tegevus on suunatud kliendi, koostööpartnerite, oma töötajate ja omanike jätkuva rahulolu tagamisele.

Selle aluseks on:

 • ettevõtte tegevuse efektiivsus;
 • teede projektijuhtimise ja järelvalve kvaliteedi pidev parendamine;
 • koostöövalmidus klientidega, koostööpartneritega, konkurentidega, samuti ettevõttesiseselt;
 • ettevõtte poolt osutatavate teenustega seotud riskide hindamine ja nende vältimiseks tegevuste läbiviimine;
 • kokkulepetest kinnipidamine nii ettevõttesiseselt- kui ka väliselt;
 • lähtumine kehtivatest nõuetest ning kliendi erisoovidest;
 • töötajate motiveeritus (tasu, soodustused, puhkused jm.);
 • ohutu ja meeldiv töökeskkond;
 • suund arengule (töötajate koolitamine, võimalikult parima tehnika ja tehnoloogia kasutamine, olmetingimuste parendamine jms.);
 • hoolitsemine ettevõtte hea maine eest.

TPJ Inseneribüroo Osaühingu keskkonnapoliitika ettevõtte haldamisel ja teede projektijuhtimise ja järelvalve kaudu teehoiutöödel on:

 • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • teehoiul tekkivate jäätmete taaskasutamine;
 • masinate, seadmete, hoonete ning rajatiste heaperemehelik, kasutuseeskirjade kohane kasutamine ja hooldamine, säästes ressursse;
 • keskkonna saastamise vähendamiseks ettevõtte masinapargis lamellrehvide kasutamine selleks ettenähtud perioodil;
 • õnnetuste ja hädaolukordade vältimine ning ennetamine, tegutsemisoskus nende tekkimisel;
 • üldsuse teavitamine ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende vähendamise viisidest interneti koduleheküljel http://www.tpj.ee/
 • koostööpartnerite valimine lähtudes nende keskkonnaalasest pädevusest.

TPJ Inseneribüroo Osaühingu töötervishoiu- ja tööohutus- poliitika ettevõtte haldamisel, teede projektijuhtimise ja teehoiutööde omanikujärelevalve teostamisel on:

 • ettevõtte töötajatele tervisliku ja ohutu töökeskkonna tagamine ja selle jätkuv parendamine töökohtadel;
 • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi rakendamisel eesmärkide ja tegevuskava väljatöötamine ja tulemuslikkuse saavutamiseks nende realiseerimine;
 • töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks ohtude tuvastamine, riskianalüüs ja nende riskide ohje;
 • töötajate kaasamine, koolitus, nende kohustuste kindlaksmääramine ja selgitamine.

Midagi jäi arusaamatuks?

Võtke meiega ühendust ja meie professionaalne meeskond leiab
parima lahenduse just teile!