Meie teenused

 • Inseneri tööprotsessi juures viibimine vastavalt töö iseloomule koos võimalusega rakendada abiinsenere;
 • Ehitusprojekti õigusaktidele ja normidele vastavuse kontrollimine ning objekti ülevaatus ja tervik probleemide kaardistamine ning tellija informeerimine;
 • Kooskõlastuste, lubade, nõusolekute ja uuringute puudumisel sellest tellija teavitamine;
 • Ehituslubade, töövõtjate tegevuslubade ja vastutuskindlustuse olemasolu kontrollimine enne ehitust;
 • Projektis kasutatavate materjalide vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele ja projektile;
 • Kvaliteediandmete vastavuse kontrollimine vastavalt projektile ja vajadusel kontrollmõõtmiste läbiviimine;
 • Kasutatavate materjalide ning toodete mahtude ning lepingule ja projektile vastavuse kontrollimine;
 • Ehitustööde teostamisel tööde vastavuse kontrollimine projektile ja õigusaktidele;
 • Tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine;
 • Ajagraafikus püsimise kontrollimine, vajadusel ajagraafiku korrigeerimiseks korralduste andmine ning tähtaegade ületamisel lepingujärgsete sanktsioonide rakendamine;
 • Objekti maksegraafikus püsimise kontrollimine ning vajadusel ettepanekute tegemine muudatuste sisseviimise osas;
 • Liikluskorralduse vastavuse kontrollimine;
 • Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud vastavaid tegevuslube omavate alltöövõtjate olemasolu kontrollimine;
 • Nõuetekohase tööde vastuvõtmise korraldamine ja selle nõuetekohase dokumenteerimise kontrollimine;
 • Täitedokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • Töökoosolekute korraldamine ja nõuetekohane protokollimine;
 • Kontrollime tööde käigus keskkonna- ja tööohutust;
 • Laboratoorsete katseprotokollide esitamise kontrollimine;
 • Töövõtjale märkuste ja ettekirjutuste vormistamine puuduste kõrvaldamise kohta ;
 • Objekti kvaliteetset ja tähtaegset valmimist arvestades, tööde teostamist puudutavate muudatus- ja täiendusettepanekute tegemine;
 • Vastuvõtukomisjoni kokkukutsumine ja selles osalemine;
 • Garantiiaegse ülevaatuse korraldamine;
 • Järgime järelevalvel välja kujunenud hea ehitustava põhimõtteid;
 • Rakendame ehitusjärelevalvel kvaliteedijuhtimisesüsteemi ISO 9001:2008, keskkonnajuhtimisesüsteemi ISO 14001:2004 ja töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi EVS18001-2007.
Meie ettevõte kasutab teehoiutööde omanikujärelevalve teenuse osutamisel kvalifitseeritud ja litsenseeritud personali lahendamaks ka kõige keerulisemaid ehituse käigus tekkivaid probleeme. Pakume kompleksteenust, mis hõlmab hankekorraldust ja tellija nõustamist alates hangete läbi viimisel kuni lepingute sõlmimiseni. Protsess algab tööde planeerimisest. Vahepeal viiakse läbi mitmeid seireprotseduure (mõõteseadmetega mõõtmine) veendumaks materjalide ja tehtud tööde kvaliteedis. Viimases osas viiakse läbi protsess mis on seotud objekti kasutusele võtmisega ning garantiiaegse ülevaatustega. Osutame omanikujärelevalvet ka FIDIC lepingutele.

Haljastus avalikel aladel, ajaloolistes ja kaitsealustes parkides, õuealadel ja aedades

Alevi, linna või küla haljastuse korraldamisel aitame koostöös Tellijaga selgitada välja eesmärgid ja vajadused esteetiliselt väärtusliku välisruumi loomisel (Võõras pilk märkab)

Säästlikud maastikukujundamise ja hooldamise viisid mis on kooskõlas kaalutud otsustega võimaldavad raha ja tegevusi järjepidevalt planeerida, pikemaajaline tegevuskava haljastusega majandamiseks on eluslooduse suhtes VASTUTUSTUNDLIK ja JÄTKUSUUTLIK viis

Kavandajatele, otsustajatele ja tellijatele pakume omanikujärelevalvet :

 1. Ajalooliste ja kaitsealuste parkide rekonstrueerimisel ja taastamisel
 2. Parkide, haljasalade, teemaa haljasalade projekteerimisel ja väljaehitamisel
 3. Haljastusprojektidele lähteülesande koostamisel

Teostame:

 1. Haljastusalaste hangete korraldamist
 2. Haljastusalaseid konsultatsioone
 3. Haljastuse arengu- ja hoolduskavade – väljatöötamist
 4. Koolituste ja õppepäevade läbiviimist : kaitsealuste ja ajalooliste parkide hooldus, puude istutus ja hooldus, haljasalade hoolduse korraldamine, haljastuse protsessid projektlahendustes kuni teostuseni, rajamisel enim ettetulevad probleemid ja takistused, aktuaalset haljastuse rajamisel ja hooldusel jms) pildid

Kasulik teada/ vaata veel:

Tallinnas haljastustegevust reguleerivad õigusaktid:

1. Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/423022021005

2. Standardid

EVS 939 – 1:2020 – Puittaimed haljastuses osa 1 : Terminid ja määratlused

EVS 939 – 2:2020 – Puittaimed haljastuses osa 2 : Ilupuude- ja põõsaste istikute kvaliteedi nõuded

EVS 939 – 3 :2020  Osa 3 : Ehitusaegne puude kaitse

EVS 939 – 4: 2020 Puittaimed haljastuses osa 4 : Puuhooldustööd

 

3. Avalikule alale puude istutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013001

 

4. Tallinna haljastute hoolduse nõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/416042013031

5.  Tallinna linna kaevetööde eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/408082013061?leiaKehtiv

6. Aednike kutsestandardid

https://www.kutseregister.ee/standardid/?

6. Arboristide kutsestandardid

https://www.kutseregister.ee/standardid/?

7. Maastikuehitaja kutsestandardid

https://www.kutseregister.ee/standardid/

8. Maanteeameti teetööde tehniline kirjeldus

Omame vastavat tegevusluba ja erialaspetsialisti, kelle järelevalve all tohib muinsuskaitsealal paiknevat ehitist või mälestist konserveerida, remontida või restaureerida. Meie ettevõttel on rikkalik mõõtetehnika, mille abil saab määrata mitmete materjalide seisundit. Teenuse sisu üldjuhul sisaldab alljärgnevaid tegevusi:
 • teenuse osutamise ajal kontrollime, et Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektist ehituse ajal kinni peetakse,
 • anname nõuandeid muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamise kohta,
 • kontrollime, et kultuuriväärtusega tarindid ja detailid tööde käigus säiliksid ja oleksid kaitstud,
 • viime läbi suhtlust Muinsuskaitseametiga (teavitused, ettepanekute esitamine, koosolekud,
 • Muinsuskaitselise aruande koostamine ning esitamine.
Ettevõte omab pikaajalist kogemust teeprojektide ekspertiiside valdkonnas. Teeprojekti ekspertiis peab andma vastuse, kas valitud arhitektuurilis-ehituslikud projektlahendused vastavad lähteülesandele, tee omanikule väljastatud projekteerimise nõuetele ja heakskiidetud planeeringutele ning kas on kinni peetud tee projekteerimise nõuetest ja normidest. Ekspertiisi hinnangud on tee omanikule aluseks teeprojekti kinnitamiseks ja ehitusloa väljaandjale teeprojekti heakskiitmiseks ning ehitusloa väljaandmiseks.
Pakume elektrialase konsultatsiooni teenust. Saame abiks olla tänavavalgustuse planeerimisel, avalike alade valgustuse planeerimisel, muude elektritööde planeerimisel, elektrialases seadusandluses orienteerumisel, erinevate tehniliste küsimuste osas selguse saamisel või muudes elektripaigaldistega seonduvates küsimustes.

Ehitusjuhtimine on tellija esindamine kõikides etappides, alustades ettevalmistustöödest kuni objekti üleandmiseni.

Omame pikaaegse kogemusega insenerikaadrit. Aja jooksul on täiendatud ennast sillaehituse valdkonnas nii uute tehnoloogiate kui ka materjalide kasutamise osas. Samuti on arvestatav kogemus ka sildade ehituse- ja remondiprojektide ekspertiisi alal. Samuti pakume konsultatsiooni sildade hoolduse valdkonnas.
Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine hankija poolt riigihanke direktiivide tähenduses. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel. Võimaluse korral tuleb eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi. Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamiseks on väljatöötatud ka standard EVS 915:2012. TPJ Inseneribüroo OÜ meeskond omab riigihangete korraldamise ja läbiviimisel üle 10 aastast kogemust.

Midagi jäi arusaamatuks?

Võtke meiega ühendust ja meie professionaalne meeskond leiab
parima lahenduse just teile!